H.C. Viggo Hansen

Presse

Skrevet og sagt om Viggo Hansen.
Nogle uddrag af tidens Pressestemmer.

Over hovedportalen til den nye Rådhusbygning ser man en tom Niche, hvis Bestemmelse vel de færreste endnu kender. Her skal conditor urbis (Byens Grundlægger) Biskop Absalon anbringes. Figuren, der er ca. 6 Alen høj, er udført i drevet Kobber efter Prof. Bissens Gibsmodel; der er ved dette Materiale opnaaet en betydellig Lethed – hele Kolossen vejer kun ca. 1000 Pund – og desuden et Liv og en Lysvirkning, som ikke nås i støbt Bronze. Selvfølgelig kræver et saadant Kobbersmedearbejde til sin Udførelse mere end en Haandværker, og H.C. Viggo Hansen, som er Mesteren for det, er da ogsaa virkelig Kunstner baade af Talent og Uddannelse. Oprindelig er han Marinemaler, men kom efterhaanden ind paa at lære Kobbersmedehaandværket for at bruge det i Kunstens Tjeneste, og er nu egentlig mere Billedhugger end noget andet. Absalon har kostet Hr. Hansen to Aars uafbrudt Arbejde med to Svende og en Dreng til hjælp.

Hver 8′ Dag – 1. Oktober 1899

 

„I to Aar – mange timer hver Dag – har Hr. Kunstsmed H.C. Viggo Hansen arbejdet paa den store Absalonfigur. Hr. Viggo Hansens Kunst er ganske enestaaende herhjemme, og han er sikkert den Eneste der har drevet sin Kunst til virkelig Fuldkommenhed..“

Dagens Nyheder 7.11.1901

 

„Hans Absalonfigur er liegeledes et ypperligt Arbejde, kraftigt formet, fint og nøjagtigt i alle enkeltheder. At drive i Kobber er en vanskelig Kunst, der i vore Dage kun tæller faa Dyrkere, og blandt disse er Hr. Viggo Hansen ubestrideligt Nummer et herhjemme“

Socialdemokraten

 

„Udarbejdelsen i Kobber skyldes den ofte nævnte og paaskjønnede Kunstsmed, H.C. Viggo Hansen som snart har en Række monumentale Arbejder at se tilbage paa. Figuren og Baggrunden er plastisk drevet i en Kobberplade, som i Tykkelse varierer fra en Fjerdedel til en Tolvtedel Tomme. Med en aldrig svigtende Formsans og respektfuld Udarbejdelse af alle Enkeltheder har Kunsteren skabt et Værk, som overalt i Verden vil vække Interesse og sikre hans Navn en varig Plads.“

Dannebrog

 

„Den dygtige og ansete Kunstsmed Viggo Hansen bliver i morgen 70 Aar. Fødselaren gjorde for snart en Menneskealder siden sit Navn bekendt ved sine store Skulpturer, drevet i Metal. Bla. er det ham der har udført den forgyldte Absalon på Rådhuset, som han drev i Kobber efter V. Bissens Model. Denne Præstation indbragte ham Guldmedalje paa Verdensudstillingen i Paris 1900….

… Viggo Hansen, der i sine unge Dage vilde være Maler, gik paa Kunstakademiets Malerskole og endogsaa udstillede paa Charlottenborg, har nu, efter at har trukket sig tilbage fra sin mangeaarige Stilling som kunstnerisk Raadgiver paa H.A. Gruberts Sønners Metalvarefabriker, taget sin gamle Kærlighed op igen.“

Politiken 30. Marts 1929

 

„I morgen fejrer en udmærket og ærlig Kunstner, et godt og redeligt Menneske, Billedhuggeren Viggo Hansen sin 70 Aars Fødselsdag.

Viggo Hansen er Fader til en af Byens populæreste Statuer, nemlig den forgyldte Absalon, der staar over Hovedindgangen til Raadhuset. Han drev den i Kobber efter Bissens Model. Det var et saa fortræffeligt Stykke Arbejde, at den indbragte ham Guldmedaljen på Verdensudstillingen i Paris i 1900.“

Berlingske Tidende 30. Marts 1929

 

Guld på Absalon.
Det var jo Absalon, der grundlage København for 800 år siden, og den gamle biskops statue over rådhusets indgang bliver i den anledning forskønnet. Bag et udspændt lærred er to malere, K. Stephan og M. Jonassen, i fuld gang med arbejdet. Først blev Bissen-kunstværket vasket og slebet omhyggeligt af, dernæst lakeret og slutteligt dækket af ægte bladguld. Det er første gang siden Rådhus-indvielsen i 1903, man har holdt hovedrengøring i eksteriøret, så Absalon var efterhånden blevet noget falmet, men nu får man næsten ondt i øjnene af at kigge på byens første borger.

26. april 1967. Medie ukendt